එසකියෙල් 14ඃ12-23 ධර්මිෂ්ඨව ජිවත්වීම එකිනෙකාගේ පුද්ගලීක වගකීමකි

හැදින්වීම
ශු මතෙව් 5ඃ6,  10 – 12

ධර්මිෂ්ඨ ලෙස ජිවත්වන්නා උරුමකර ගන්න ආශිර්වාද විස්තර කරයි

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *