කි‍්‍රයා 9:1-9 – සත්‍ය ලෙස ගැලවීම ලැබූ කිතුණුවාගේ ආශාව (අරමුණු සහ සිත වෙනස් වී ඇත)

හැඳින්වීම:

සත්‍ය ලෙස ගැලවීම ලැබූ ඕනෑම කිතුණුවෙකුගේ ජීවිතයේ හැරුම් ස්ථානයක් ඇත. එනම් ඔවුන්ගේ ස්වාමිවූ යේසුස් කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිත වලට ගැලවුම්කරුවාණන් මිදුම්කරුවාණන් ලෙස පිළිගැනීම වේ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *