කි‍්‍රයා 9:1-9 – සත්‍ය ලෙස ගැලවීම ලැබූ කිතුණුවාගේ ආශාව (අරමුණු සහ සිත වෙනස් වී ඇත)

හැඳින්වීම

සත්‍ය ලෙස ගැලවීම ලැබූ ඕනෑම කිතුණුවෙකුගේ ජීවිතයේ හැරුම් ස්ථානයක් ඇත එනම් ඔවුන්ගේ ස්වාමිවූ යේසුස් කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිත වලට ගැලවුම්කරුවාණන් මිදුම්කරුවාණන් ලෙස පිළිගැනීම වේ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *