ගීතාවලිය 103:1-22 – ඉතා අධික මානසික සහ ශාරිරික පීඩා මධ්‍යයේ දෙවියන් වහන්සේට ප‍්‍රශංසා කිරීමෙන් ජය ලැබීම

හැඳින්වීම

තවමත් ස්ථීර විසඳුමක් නැති වසංගතය ආර්ථික සහ මානසිකව මුහුණ දෙන ගැටළු සහ අනාරක්ෂිත අනාගතය කිතුණුවන් වූ අපිට ඇති එකම සහනය සහ බලාපොරොත්තුව යේසුස් කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේ පමණි.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *