ගීතාවලිය 46 : 1 – 11 දෙවියන් වහන්සේ අපේ සරණ සහ ශක්තිය

හැඳින්වීම
අපගේ ජීවිත ගමනේ වරින් වර ආත්මික වියලි භාවය තුළින් යාමටත් විවිධාකාර බාධා සහ පීඩාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේගේ දරුවන් උන්වහන්සේ සමග තබා ගෙන ඔවුන්ට සැනසිල්ල සහ සහනය වීමටය.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *