ගීතාවලිය 91ඃ1-16 – සර්වපරාක‍්‍රමයාණන්ගේ සෙවනේ කිතුණුවාට උරුම වෙන ආරක්ෂාව

හැදින්වීම

ආත්මිකව සහ ශාරීරික පීඩා පරීක්ෂා සහ අභියෝග ඉදිරීයේදී උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාව සහ මඟපෙන්විම සොයන සියළු දෙනාටම උරුම වෙන ආශිර්වාද ගැන මෙම පරිච්චේදයේ සඳහන් වේ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *