පිලිප්පි 4:4-9 – කනස්සල්ල පරාජය කිරීම

හැඳින්වීම

ඉතා අධීක කනස්සල්ල සහ මානසික පීඩන වලින් පිරී පවතින සමාජයේ වර්ථමානයේ ලෝවැසි සියල්ලනිට උරුම වී තිබේ.ඒ පිටුපසින් ඉතා භයානක ලෙස මරණ භය, සාගත සහ රෝග බියද පැතිරී ගොස් තිබේ. එම සියල්ල පරාජය කරමින් ජයග‍්‍රාහී මනසකින් සහ ආත්මයකින් බලවත් ජීවිතයක් ගත කරන ආකාරය ගැන ශුද්ධ බයිබලය අපට පවසයි.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *