යාකොබ් 5ඃ7 – 11 ස්වාමින්වහන්සේගේ ඊම ඉවසන්න

දේශනය
යාකොබ් 5:1-6 – එබැවින් සහෝදරයෙනි
රෝම 12:12 – බලාපොරොත්තුව සහ ඉවසීම ගැන කථාකරයි
හේබ්‍රෙව් 12:1-3 – යේසුස්වහන්සේ දෙස බලාගෙන ඉවසීමෙන් ඉදිරියට ගමන් කිරීම

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *