1 තෙසලෝනික 4 : 13-18 – ස්වර්ගයට ඔසවා ගැනීම

හැඳින්වීම

නව උත්පත්තිය ලැබූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය ලැබූ සියලුම කිතුණුවන්ගේ මහිමයේ බලාපොරොත්තුව ස්වර්ගයට ඔසවා ගැනීමය.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *